Tietosuojaseloste

 

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on Lastaamo Oy:n (jäljempänä myös ”Lastaamo”) asiakas- ja markkinointirekisteriin
soveltuva informointiasiakirja. Lastaamo noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaisia
suojatoimenpiteitä ja tietosuojalainsäädännön periaatteita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Lastaamon
keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

2. Rekisterinpitäjä

Lastaamo Oy
Y-tunnus: 2634059-9
Peräsimentie 13, 28200 Pori
Yhteyshenkilö: info@crossfit28200.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Lastaamon ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen
sekä rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, uutiskirjeiden, tarjouspyyntöjen, tuotteiden ja palvelujen tilausten
sekä muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen
käsittely perustuu lisäksi Lastaamon oikeutettuun etuun hoitaa asiakassuhdetta sekä suoramarkkinoida
tuotteitaan ja palveluitaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin,
kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten tai tietojen keräämiseksi Lastaamon
verkkosivujen käytöstä evästeiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän
tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat mm. Lastaamon palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitaminen,
ylläpitäminen, kehittäminen, analysointi ja tilastointi sekä palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja
kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden
mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Lastaamo ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tietosisältö

Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia Lastaamon asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn
henkilöön liittyviä tietoja:

– perustiedot rekisteröidystä, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
– yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero
– sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot
palveluiden käytöstä
– laskutukseen liittyvät tiedot
– markkinointiluvat ja -kiellot
– verkkosivuston ja sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
evästeet, IP-osoitteet
– tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

Lastaamo noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä
itseltään saamien tietojen avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Lastaamon ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lastaamo ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Lastaamo on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti
hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin
tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin
aineistoihinsa.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi,
mukaan lukien lakiin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi tässä
tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Henkilötietoja säilytetään kuitenkin niin pitkään kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötietoja voidaan
säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai
vaatimassa laajuudessa. Lastaamo voi säilyttää rekisteröidyn kohdassa 4. mainittuja perustietoja
suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa puitteissa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan osapuolen
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa sinua koskevat käsiteltävät henkilötiedot
– saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos koet, että Lastaamo on käsitellyt tai käsittelee henkilötietoja
lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta
– vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
– kieltää Lastaamoa käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin.
Käyttääksesi oikeuksiasi Lastaamo pyytää sinua olemaan yhteydessä kohdassa 2. mainittuun
yhteyshenkilöön. Lastaamo voi pyytää tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi
ennen pyynnön käsittelemistä. Mikäli Lastaamon henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva
oikeus tai velvollisuus, voi Lastaamo kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi.

11. Evästeet

Lastaamo käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillaan. Evästeet ovat pieniä
tekstitiedostoja, joita sijoitetaan käyttäjän laitteelle hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten,
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Lastaamo voi käyttää evästeitä ja muita
samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaakseen tilastoja verkkosivun
käytöstä ymmärtääkseen, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaakseen käyttäjäkokemusta.
Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta.
Koska evästeet mahdollistavat verkkosivun toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa
verkkosivun käytettävyyteen.

12. Selosteen muuttaminen

Lastaamo kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.